මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයින් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර සියලුම සිසුන් දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය. එය ඔබට මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ 2020 ඔක්තෝබර් 28 වන දින සිට 2020 නොවැම්බර් 06 වන දින දක්වා සිදු කළ හැකිය. ඒ අනුව ලබා දී ඇති කාල සීමාව තුළ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය බව දන්වමි.
දෙවන ආර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂයයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ තොරතුරු සඳහන් ගිණුමට පිවිස :ඡරදසෙකැ* එහි ඇතුළත් කර ඇති ඔබගේ ඡායාරූපය නිවැරදි බවට ලියාපදිංචි වීමේ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය හරහා සහතික කළ යුතුය. ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලබන්නේ ඔබගේ ගිණුමෙහි ඇති ඡායාරූපය සහතික කිරීමෙන් පසුව බව දන්වමි.

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ අවසන් වසර සිසුන්ගේ නිබන්ධ භාරදීම

අවසන් වසර සිසුන් තම නිබන්ධය මෘදු පිටපතක් (Soft copy) ලෙස ඊ මේල් මගින් තම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන වෙත 2020.05.20 දිනට ප්‍රථම භාර දිය යුතුය. මෙම ක්‍රමය මගින් නිබන්ධය ලබාදිය නොහැකි අයෙක් වෙතොත් අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන සමඟ සාකච්ඡා කර සුදුසු ක්‍රමවේදයකට අනුව එදිනට හෝ ඊට පෙර භාර දිය යුතු වේ.

එදිනට පෙර නිබන්ධය ලබා දිය නොහැකි සිසුන්ට රට යථා තත්ත්වයට පත්වූ පසුව භාරදිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ඊලඟ කණ්ඩායම සමඟ සිදු කරන බව ද දන්වමි.

පීඨාධිපති තුමා,

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023