විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා කෘති බාරගැනීම – 2022

සම්මාන හා මුදල් ත්‍යාග පිරිනමන අංශයන් – 2021 වර්ෂය තුළ ප්‍රකාශිත විශිෂ්ටතම නවකතාව විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම ගේය කාව්‍ය සංග්‍රහය විශිෂ්ටතම පුවත්පත් තීරු ලිපි එකතුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂයයන්ට අදාළව විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය කෘති බාර ගන්නා අවසාන දිනය – 2022. 04. 29

කෘති බාර දිය යුතු ලිපිනය – බහුවිෂයීය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ

පවත්වන දිනය – 2022 සැප්තැම්බර්

විමසීම් මහාචාර්ය පනහඩුවේ යසස්සි හිමි

(0714879654,venyasassi@sjp.ac.lk)