විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සංස්කෘතික අනුකමිටුව මගින් 2022 වර්ෂයේ වෙසක් පුන් පොහොය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ විද්වත් කථිකාව…..

 

විදුදය බිම පිස සදහම් පවන හමා එයි

අඳුර නිමා වී නව සඳ පහන සිනාසෙයි

පූර්ණිමාවේ මෙත් අම නදිය ගලා යයි

තෙමී සිත් නිවී සුවපත් හෙටක් උදා වෙයි!

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

1 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

2 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

3 වන කොටස

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023