විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සංස්කෘතික අනුකමිටුව මගින් 2022 වර්ෂයේ වෙසක් පුන් පොහොය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ විද්වත් කථිකාව…..

 

විදුදය බිම පිස සදහම් පවන හමා එයි

අඳුර නිමා වී නව සඳ පහන සිනාසෙයි

පූර්ණිමාවේ මෙත් අම නදිය ගලා යයි

තෙමී සිත් නිවී සුවපත් හෙටක් උදා වෙයි!

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

1 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

2 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

3 වන කොටස

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022