තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ශධය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම 2018 ජනවාරි මස 19 වන දින සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපස පෙ. ව. 8.00 සිට පැවැත්වීමට නියමිතය. ඔබ සියලුදෙනාටම තෛපොංගල් සැමරුම සඳහා ආරාධනා එක් කරමු….