තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ශධය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම 2018 ජනවාරි මස 19 වන දින සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපස පෙ. ව. 8.00 සිට පැවැත්වීමට නියමිතය. ඔබ සියලුදෙනාටම තෛපොංගල් සැමරුම සඳහා ආරාධනා එක් කරමු….

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023