දැන්වීමයි 2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ

2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂිකයේ 2022.06.25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව පැවති, GEIT 1101.2, GENI 1102.2, GIT 1112, PHPY 3150.3, SANS 3103.3 යන විෂයයන් පමණක් 2022.07.03 වන ඉරිදා දින දක්වා කල් දැමූ බව දන්වමි. එම පරීක්ෂණ එදින සවස 1.30 සිට 4.30 දක්වා විශ්වවිද්‍යාලයීය ශාලාවලදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව, පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන පරීක්ෂණ 2022.06.27 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති කාලසටහන අනුව සියලුම වසරවල විභාග විශ්වවිද්‍යාලයේදී භෞතිකව පැවැත්වීමට නියමිතය.

දැනට නේවාසිකාගාර පහසුකම් අයදුම්කළ සිසුන්ට පමණක් 2022.06.24 වන දින සිට නේවාසිකාගාර පහසුකම් හිමි වනු ඇත. අදාළ නාමලේඛන ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශයේ වෙබ් අඩවියට යොමුකර ඇත.

මෙතෙක් අයදුම් නොකලද රටේ පවතින වාතාවරණය මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය සිසුන් වෙතොත් ඔවුන් සඳහා 2022.06.26 වන දින සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය විමලධර්ම නේවාසිකාගාරය සහ ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ධර්මපාල නේවාසිකාගාරයේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023