පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හේතු කොටගෙන විභාග කල්දැමීම

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන විශ්විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ සඳහා ස්වකීය ප්‍රදේශය වෙත ගොස් ආපසු පැමිණීමට හැකිවන පරිදි විශ්විද්‍යාලවල 2018.02.12 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විභාග හා පරීක්ෂණ වෙනත් දිනයක පැවැත්වීමට ක්‍රියාකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා ඇත.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයෙහි 2018.02.12 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග එදින නොපැවෙත්වෙන අතර එම දිනයට නියමිත විභාග පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම්දෙනු ලැබේ.

2018.02.14 වන දින සිට පැවැත්වෙන විභාග සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

මහාචාර්ය ආර්. එම්. කේ. රත්නායක
වැඩබලන පිඨාධිපති
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022