49 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2023 – (2023 ඔක්තෝබර්‌ මස 06, 07 සහ 08)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 49 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2023 ඔක්තෝබර්‌ මස 06, 07 සහ 08 යන දිනවල කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පවත්වනු ලැබේ.

මෙම උපාධි ප්‍රදානොන්සචය සැසි 09 කින්‌ යුක්ත වචන අතර ඔබට නියමිත සැසිය සහ උපාධි ලෝගු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර පිලිබඳ තොරතුරු පහත ඇමුණුම් වල සඳහන් වේ. තවද පිඨයේ වෙබ්‌ අඩවියේ පලකර ඇති පහත සඳහන්‌ අයදුම්පත්‌ දෙක (02) සම්පූර්ණ කර උපාධි ලෝගු ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී පීඨ කාර්යාලය වෙත අනිවාර්යයෙන්ම බාර දිය යුතු වේ.

  1. උපාධි ලෝගු ගාස්තු නැවත ගෙවීමේ අයදුම්පත (ඇමුණුම 1)
  2. උපාධිලාභීන්ගේ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නාවලිය (Google Form) Link -> https://forms.gle/XMPfCLQffkuXA6vK9