45th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura (3)