45th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura (120)