2022/2023 නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ජ්‍යොෂ්ය සිසුන්‌ ලියාපදිංචි කිරීම / Senior Students Registration for the New Academic Year 2022/2023

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දැනට පළමු වසර අවසන්‌ කර ඇති සිසුන්‌ දෙවන වසරටද (2021/2022 අධ්‍යයන කණ්ඩායම),දෙවන වසර අවසන්‌ කර ඇති සිසුන්‌ තෙවන වසරටද (2020/2021 අධ්‍යයන කණ්ඩායම), තෙවන වසර අවසන්‌ කර විශේෂ උපාධිසඳහා තේරී ඇති සිසුන්‌ සිව්වන වසරටද (2019/2020 අධ්‍යයන කණ්ඩායම), 2022/2023 නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචිය සිදුකරනු ලැබේ.