2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය වෙනුවෙන්‌ පැවැත්වෙන පීඨ ශිෂ්‍ය සමිති නිලවරණය.

2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය වෙනුවෙන්‌ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජිය විද්‍යා පීඨය සඳහා පැවැත්වෙන පීඨ ශිෂ්‍ය සමිති සහ පීඨ මණ්ඩල නියෝජින නිලවරණයට නාම යෝජනා පත්‍ර බාර ගැනීම 2024.02.05 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදි.