2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු වසර පළමු සහ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු වසර, පළමු සහ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂයන් සඳහා මේ වන විටත් ලියාපදිංචි වී ඇති සියලූම සිසුන් සහ ලියාපදිංචි නොවූ සියලූම සිසුන් 2024.03.07 වන දින සිට 2024.03.13 දින දක්වා Performance and Evaluation Service (sjp.ac.lk) යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස විෂයන් සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු බව මෙයින් දන්වමි.