2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු, තෙවන හා සිව්වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2024.02.26 දින සිට 2024.03.06 දින දක්වා අවස්ථාව ලබා දී ඇත.