2020 මාර්තු මස 14 සහ 15 විභාග සඳහා පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබු සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය