සුමධුර ධර්ම දෙශනාමය පිංකම

2017 නව වසර විශ්වවිද්‍යාලිය සැමට ආශීර්වාද පතා  “සුමධුර ධර්ම දේශනාමය පිංකමක්” ජනවාරි මස පස්වන දින ප.ව. 5.00 ට විශ්වවිද්‍යාලීය බුදුමැදුර අසලදී පැවැත්වීය. ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පුජ්‍ය දඹර අමිල ස්වාමින්හ් වහන්සේ “බුදුදහමින් ප්‍රකාශිත ජීවිතයක අගය” යන මැයෙන් මෙදින දේශනාව පැවැත්වූ අතර මෙම ධර්ම දේශනාව සංවිධානය,  මානව ශස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය සහ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය විසින් සිදු කරන ලදී.