සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2021 – ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචිය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ  සිංහල හා ජනසන්මෙනිවේදන අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කෙරෙන ‘සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය’ , Brilliant Minds වැඩසටහනෙහි දෙවැනි එළැඹුමයි.

මෙම තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීම සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022