සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට 2023 පෙබරවාරි මස 13 වන දින දක්වා විවෘතයි. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න CDEPD වෙබ් අඩවිය වෙත…