සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 ජයග්‍රාහක ඔබ සැමට උණුසුම් සුබ පැතුම්..!