සුබ පැතුම්..!

විද්යෝදය සාහිත්ය සම්මාන ප්රදානය 2023 සඳහා කෘති ඉදිරිපත් කළ ප්රකාශන ආයතන අතුරින් සරසවි ප්රකාශන ආයතනය රන් සන්නාමයෙන් (Gold Partner ) පිදුම් ලබයි..
විද්යෝදය සාහිත්ය සම්මාන ප්රදානෝත්සවය 2023 සැප්තැම්බර් 01 වැනි දා බලාපොරොත්තු වන්න..
For more information : https://el.lk/BQPgI