සිවුවන වසර (විශේෂ-2014/15, සාමාන්‍ය-2015/16) සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

දැනට විභාග කටයුතු අවසන් කර තිබෙන සිවුවන වසර – විශේෂ උපාධි (2014/15) සහ තෙවන වසර -සාමාන්‍ය උපාධි (2015/16) සිසු සිසුවියන් අදාළ විභාග අවසන් කළ බවට තහවරු කරමින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ලිපිය පහත දැක්වෙන ලින්ක් එක ඔස්සේ ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

http://pes.fhss.sjp.ac.lk/passout/

 

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022