සිවුවන වසර සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය (අවසන් වසර නිබන්ධය සම්බන්ධයෙනි)

දයාබර සිසු සිසුවියනි,

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, අවසන් වසර සිසු සිසුවියන්ගේ නිබන්ධය  භාර ගැනීම, පවත්නා තත්වය හමුවේ කල්දැමීමට සිදුවී ඇත.

නමුත් සිසු සිසුවියන්ට හැකියාවක් තිබේනම් එහි විද්‍යුත් පිටපතක් තමන්ගේ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන තුමාට හෝ තුමියට ලැබීමට සැලැස්විය හැකිය. කෙසේ වුවද ඒ පිළිබඳව අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන තුමා හෝ තුමිය සමග දුරකතන ඔස්සේ සාකච්ජා කර ඔහුගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන්න.

සියලු දෙනාගේම නිබන්ධවල මුද්‍රිත පිටපත් (Hard copies ) භාරගැනීම විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අධ්‍යන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව රජයෙන් ලැබෙන උපදෙස් මත සිදුකරනු ලබන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

මේ පිළිබදව කිසියම් ගැටලුවක් තිබේනම් අදාළ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන තුමාට හෝ තුමියට  දුරකතන ඇමතුමක් ලබාදීමෙන් විමසීමක් කරන්න.

සියලු දෙනාට නීරෝගී සුව පතමි.

මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද
පීඨාධිපති
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය