සමාජ වැඩ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා සහ සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන්හි අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන සමාජ වැඩ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායමට අදාළ දේශන ZOOM මාධ්‍යය හරහා පැවැත්වීමට අධ්‍යයනාංශය කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

එසේම සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ පස්වන සහ හයවන කණ්ඩායම්වලට අදාළ දේශනද Zoom මාධ්‍ය හරහා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර උපදෙස් අධ්‍යයනාංශය විසින් සපයනු ඇත.