‘සමාජ වර පටින් බැදි ඈ’ 2023 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වුණු විදී නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය

2023 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වුණු විදී නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය ‘සමාජ වර පටින් බැදි ඈ’ නමින් 2023-04-03 වැනි දින ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය ඉදිරිපිටදී පවත්වන ලදී. මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, සමානතාව හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඒ්කකය හා අපරාධ විද්‍යා විෂය සංගමය එක්ව මෙම වීදි නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන ලදී.