සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිනව කුලපති ධුරයට පත් වූ සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උණුසුම් සුබ පැතුම්..!