ශාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධිය හදාරන සිසුන්ගේ අධ්‍යයන ගැටලූ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ විශේෂ රැස්වීම

ශාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධිය හදාරන සිසුන්ගේ අධ්‍යයන ගැටලූ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ විශේෂ රැස්වීමක් 2024-02-07 වන දින දහවල් 12.00 ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී පැවැත්වීමට සුදානම් කර ඇත. දෙවන සහ තෙවන වසර සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලා හදාරන සිසුන්ට මේ සඳහා සහභාගී විය හැකිය. නියමිත වේලාවට රැස්වීමට සහභාගී වන ලෙස දන්වමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී, මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය.