ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය/විශේෂ) සහ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි වලංගු වන දිනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පහත දැක්වෙන උපාධි පාඨමාලා සඳහා 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලුම උපාධිලාභීන්ගේ උපාධිය වලංගු වන දිනය 2020.12.31 බව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ මණ්ඩල තීරණය අනුව සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලබයි.

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2016/ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව