ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය/විශේෂ) සහ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි වලංගු වන දිනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පහත දැක්වෙන උපාධි පාඨමාලා සඳහා 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලුම උපාධිලාභීන්ගේ උපාධිය වලංගු වන දිනය 2020.12.31 බව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ මණ්ඩල තීරණය අනුව සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලබයි.

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2016/ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023