විශේෂ නිවෙදනයයි (Special Notice)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සියලුම  පීඨ වල කටයුතු දැනට  සැලසුම් කළ පරිදි ම සිදු වන අතර රට තුළ පවතින වාතාවරණය අනුව හෙට දිනයේ (2020.10. 05) දී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව උපකුලපතිතුමා පැවසීය.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ විභාග කටයුතු හෙට දිනයේ දී (2020.10.05) සාමාන්‍ය පරිදි සිදු  කෙරේ.

පිඨාධිපති
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023