විශේෂ නිවෙදනයයි (Special Notice)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සියලුම  පීඨ වල කටයුතු දැනට  සැලසුම් කළ පරිදි ම සිදු වන අතර රට තුළ පවතින වාතාවරණය අනුව හෙට දිනයේ (2020.10. 05) දී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව උපකුලපතිතුමා පැවසීය.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ විභාග කටයුතු හෙට දිනයේ දී (2020.10.05) සාමාන්‍ය පරිදි සිදු  කෙරේ.

පිඨාධිපති
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022