විශේෂ නිවෙදනයයි (Special Notice)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සියලුම  පීඨ වල කටයුතු දැනට  සැලසුම් කළ පරිදි ම සිදු වන අතර රට තුළ පවතින වාතාවරණය අනුව හෙට දිනයේ (2020.10. 05) දී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව උපකුලපතිතුමා පැවසීය.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ විභාග කටයුතු හෙට දිනයේ දී (2020.10.05) සාමාන්‍ය පරිදි සිදු  කෙරේ.

පිඨාධිපති
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය