විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද භාවනාමය වැඩසටහන

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සම අවස්ථා කේන්ද්‍රය මගින් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සඳහා විශේෂ භාවනාමය වැඩසටහනක් 2023.03.30 දින පෙ.ව. 8 සිට 10 දක්වා පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ බෙල්ලන්විල විමලරතන ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබීය. මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවීම ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී. මෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව සදහා පූජ්‍ය ආචාර්ය නෙල්ලිවල මෙත්තානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීන්කෙන්ද මහතා, ආචාර්ය නෙළුම් කාන්තිලතා මහත්මිය සහ නියෝජ්‍ය ලේකඛාධිකාරී සමන්තා ගීගනගේ මහත්මිය සහභාගී විය.