විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍ර

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, 2021 පෙබරවාරි දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේදී විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍රය මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

එය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2021.03.31 දින හෝ එදිනට පෙර exam@fhss.sjp.ac.lk යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කළ යුතුය.

එදිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අභියාචනා පත්‍ර කිසිඳු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප වේ.

අභියාචනා අයැදුම් පත්‍රය බාගත කර ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.