විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර

මානවශාස්​ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂික විභාගය සඳහා විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍ර​ය මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.
එය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර, විභාගය පැවැත්වෙන දින සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලතදී මානවශාස්​ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ/ විභාග ඒකකය වෙත භාර දිය යුතුය.
එදිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අභියාචනා පත‍්‍ර කිසිඳු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප වේ.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී