විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත ශාස්ත්‍රීය කෘති ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව) තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශ වී ඇති කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

  • සුඛාවතීව්‍යුහ සූත්‍රය – ලේල්වල අරියධම්ම හිමි (කර්තෘ ප්‍රකාශනයකි)
  • සම්මානිත මහාචාර්ය ආර්. ඒ. එල්. එච්. ගුණවර්ධන ඉතිහාසය හා ඉතිහාසකරණය – එන්. ඒ. විමලසේන (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
  • සිංහල නවකතාකරුවාගේ ජයග්‍රහණය සහ විචාරකයාගේ පරාජය – මහින්ද රත්නායක (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
  • න්‍යාය බින්දුව : බෞද්ධ තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් – අසංග තිලකරත්න (බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)
  • වර්ණ : සන්නිවේදනය හා සංඥාර්ථ – ඩබ්ලිව්. රංජිත් ධර්මතිලක (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)