විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ප්‍රකාශන කමිටුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය, 13 වැනි වරටත් 2023 සැප්තැම්බර් මස 01 වන දින අභිමානවත්ව පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ. එහිදී 2022 වර්ෂයේ ප්‍රකාශිත විශිෂ්ටතම නවකතාව, විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම ගේය කාව්‍ය සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම පුවත්පත් තීරු ලිපි සංග්‍රහය හා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂය ක්‍ෂේත්‍රවලට අදාළව විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය තෝරා සම්මාන පිරිනැමේ.

ඒ සඳහා 2022 වසර ඇතුළත ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නවකතා, කෙටිකතා, පද්‍ය සංග්‍රහ, ගේයපද සංග්‍රහ, පුවත්පත් තීරුලිපි සංග්‍රහ, ශාස්ත්‍රීය කෘති (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂය ක්‍ෂේත්‍රවලට අදාළව) 2023.02.28 වන දින දක්වා භාරගනු ලැබේ. අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔබ විසින්/ ඔබ ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද කෘති, පිටපත් දෙක බැගින් බහුවිෂයීය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය හැකිය.