ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවෙහි දේශන ආරම්භය

පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාර්ථීනි,
ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අදාළ දේශන 2021.09.04 වැනි සෙනසුරාදා සිට සෑම සෙනසුරාදා හා ඉරිදාවකම පෙ. ව. 8.00 සිට ප. ව. 4.30 දක්වා zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මාර්ගගතව පැවැත් වේ.
දේශන සඳහා සහභාගී වීමට CDEPD LMS වෙත පිවිසෙන්න: http://lms.cdepd.fhss.sjp.ac.lk/

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023