ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023 සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ඇති කාල සීමාව දීර්ඝ කර ඇත.

ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023 සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ඇති කාල සීමාව 2023.01.15 වැනි දා තෙක් දීර්ඝ කර ඇත.