ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023 සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ඇති කාල සීමාව දීර්ඝ කර ඇත.