ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (Free Online Course)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජයීයවිදයා පීඨයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවන් හා නිපුණතාවන් ඔප් නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය මඟින් ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට හැදෑරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

ලියාපදිංචිවීමට සහ පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://lms.fhss.sjp.ac.lk