ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (Free Online Course)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජයීයවිදයා පීඨයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවන් හා නිපුණතාවන් ඔප් නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය මඟින් ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට හැදෑරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

ලියාපදිංචිවීමට සහ පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://lms.fhss.sjp.ac.lk

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022