ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (Free Online Course)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජයීයවිදයා පීඨයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතාවන් හා නිපුණතාවන් ඔප් නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය මඟින් ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට හැදෑරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

ලියාපදිංචිවීමට සහ පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://lms.fhss.sjp.ac.lk

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023