ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2024 – 32 කණ්ඩායම

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මගින් මෙහෙයවන ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව-2024 අයදුම්පත් කැඳවීම