රාජ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා යොමුවන උපාධි අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

රාජ්‍ය ආයතනයක ආධුනික පුහුණුව සඳහා යොමුවන සිසුන් ඒ සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ (NITA)  ගිවිසුම් වලට එළබීමේදී   එම ආයතනයට අදාළ යම් කිසි නිරී රීති සම්බන්ධන් ගැටළු ඇතිවන අවස්ථා තිබේ නම් එවැනි අවස්ථාවලදී එයට අදාළව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව සලකන්න. එසේම එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවුවහොත් එම චක්‍රලේකය ඇතුලත් ලිපිය ඉදිරිපත් කර ගැටලුව විසදා ගත හැකිය.

Download>>

Internship Programme>>

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023