රාජ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා යොමුවන උපාධි අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

රාජ්‍ය ආයතනයක ආධුනික පුහුණුව සඳහා යොමුවන සිසුන් ඒ සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ (NITA)  ගිවිසුම් වලට එළබීමේදී   එම ආයතනයට අදාළ යම් කිසි නිරී රීති සම්බන්ධන් ගැටළු ඇතිවන අවස්ථා තිබේ නම් එවැනි අවස්ථාවලදී එයට අදාළව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව සලකන්න. එසේම එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවුවහොත් එම චක්‍රලේකය ඇතුලත් ලිපිය ඉදිරිපත් කර ගැටලුව විසදා ගත හැකිය.

Download>>

Internship Programme>>