රාජ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා යොමුවන උපාධි අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

රාජ්‍ය ආයතනයක ආධුනික පුහුණුව සඳහා යොමුවන සිසුන් ඒ සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ (NITA)  ගිවිසුම් වලට එළබීමේදී   එම ආයතනයට අදාළ යම් කිසි නිරී රීති සම්බන්ධන් ගැටළු ඇතිවන අවස්ථා තිබේ නම් එවැනි අවස්ථාවලදී එයට අදාළව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව සලකන්න. එසේම එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවුවහොත් එම චක්‍රලේකය ඇතුලත් ලිපිය ඉදිරිපත් කර ගැටලුව විසදා ගත හැකිය.

Download>>

Internship Programme>>

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022