“මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය” සඳහා නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨ, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය හා සමගාමිව ක්‍රියාත්මක වන මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසන්දය සඳහා නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම, 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන බදදා දින සිදු කරනු ලැබුණි. මෙම සංගමය හා සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වේ නම් සුමංගල ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කර ඇති මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයට පැමිණ නොවැම්බර් මස 03 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි වන ලෙස මෘදු කුසලතා ඒකකය විසින් දන්වා සිටියි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

ගයාන්- 0726919743 සභාපති, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය