මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිසුන්ට දුෂ්කරතා මැද ජීවිතය ජයගන්නට නිවැරදි අධ්‍යාපනික මඟ පෙන්වීක්

ලෝකම මුහුණ පා ඇති දරුණු වසංගතය හමුවේ සියලු කටයුතු අඩාල වී ඇති පරිසරයක නැවත යථා තත්ත්වයට ක්‍රමිකව පැමිනෙණ තෙක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය ද ක්‍රමිකව සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමක් ලෙස ඔබගේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු ඔන් ලයින් (Online) මාර්ගයෙන් කරගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දි ඇත. ඒවැනි පරිසරයක පීඨයේ අධ්‍යයන උපදේශන කමිටුව නිවසේ සිටින ඔබට මතු වී ඇති අධ්‍යයන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මාර්ගෝපදේශනය ලබා දීමට හා හඳුනා ගත් ක්ෂේත්‍ර හා ගැටලු යටතේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ අධ්‍යයන අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව පුළුල් මට්ටමින් සලකා බලා නිවැරදි මඟ පෙන්වීමට සුදානම් ව සිටි.

ඒ අනුව විශේෂවේදි හෝ සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වීමේ දි ගැටලු මතුව ඇත්නම් අධ්‍යනාංශ මට්ටමින් හෝ ඔබගේ උපාධි පාඨමාලාව අනුව පීඨයේ අධ්‍යයන උපදේශකයින්ගේ සහාය ලබාගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම

  •  විෂය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධ ගැටලු
  •  විෂය ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ ගැටලු
  •  පීඨ විවරණිකාව සම්බන්ධ හා විශේෂවේදි උපාධි සම්බන්ධ ආදි අධ්‍යයන ගැටලු බොහොමයක් සඳහා මඟ පෙන්වනු ලබයි

ඉහත අධ්‍යයන ගැටලු ඔබට පවතීනම් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පහත සඳහන් අධ්‍යයන උපදේශකයින්ගේ සහාය ඔබට ලබා ගත හැකිය.

සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාව හා පළමු වසර
ආචාර්ය ශාන්ත විජේසිංහ මහතා – 071-8079802
ආචාර්ය සේපාල සමරසේකර මහතා- 072-4597290

දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මහාචාර්ය ඩබ්.එම්. යාපාරත්න මහතා – 071-1530117
පූජ්‍ය කථිකාචාර්ය නෙල්ලිවල මෙත්තානන්ද හිමි 071-4813515

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි 071- 4149688

දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය කේ.බී.ජී.එස්.කේ. ගම්ලත් මහතා 077- 1312727
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඉමංගා නදීශානි මෙය 077 -4676696

මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය නෙළුම් කාන්තිලතා මිය 071- 8016302

ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය පූජ්‍ය දොඩංගොඩ සුමනසාර හිමි 071-8860362
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්.පී.එල්.ඩබ්. ශෂිකලා මිය 071-1199978

භාෂා සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රාසාංගික කලා අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය කථිකාචාර්ය ශ්‍රාවස්තිපුර ශාන්තසිරි හිමි – 077-2063625
ආචාර්ය කේ.ඩී.එන්.කේ. රාජපක්ෂ මිය 071-8386855
ආචාර්ය ඩබ්.වී.පී.එච් රණවීර මිය 076-1916967
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මුදිත රුවන් අරුමාවඩු මහතා 071-4463961
ආධුනික කථිකාචාර්ය ආචාර්ය කේ.බී.ඩී. ගුණසේන මහතා 077-6751653

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය ආචාර්ය නාවලපිටියේ අනුරාධා සුධම්මිකා භික්ෂුණිය 071-8100355
ආධුනික කථිකාචාර්ය චරිතා පබසරණි මාක්ස් මෙය 071-2790745

ඉංග්‍රීසි හා වාග් විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය ඉන්දිරා මාවැල්ල මිය 071-4951940
ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.කේ.සී.පී. වර්ණපාල මිය 0772492290

භුගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය රවිනන්දන ගමාච්චිගේ මහතා 070-6866000
ආධුනික කථිකාචාර්ය ඩී.කේ. ඩී.ඒ. රණවීර මෙය 071-2389905

ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය අනුර ජයසිංහ මහතා 070-1318484
ආධුනික කථිකාචාර්ය එස්.යූ.බී. හේවගේ මෙය 071-9731172

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය රසාංජලී පෙරේරා මිය 077-6776782 / 071-8190712

සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය ඩි .පී. කේ මානෙල් මිය 071-4460447
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්.පී.ටී.එන්. සිල්වා මිය 071-8064216
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආර්.එම්.කේ.ජී.යූ. රත්නායක මිය 077-9526024
ආධුනික කථිකාචාර්ය එන්.ඒ.එන්.ජේ. මධුවංස මහතා 071-2642240
ආධුනික කථිකාචාර්ය පී.පී.එස්. නාලක මහතා 071-2359519

අපරාධවිද්‍ය හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය නිශානි රණවීර මෙනෙවිය 071-6280191

ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය නෙළුම් රත්නායක මිය – 071-4478825

LMS හරහා අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් පහත අධ්‍යයන නියෝජිතයින් අමතා ඔබගේ ගැටලුව විසඳා ගන්න.

යසස් බාලසුරිය – 071 93 74 919
තරණි යසරත්න – 071 16 79 279
ඉසුරු සුභසිංහ – 071 68 63 995
මුදිත අරුමාවඩු – 071 44 63 961