මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ විශේෂ විභාගය පැවැත්වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පැවැත්වීමට නියමිත විශේෂ විභාගය 2017 නොවැම්බර් මස 6 වන සඳුදා සිට 12 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර 13 වන සඳුදා දින සිට නැවත දේශන කටයුතු ආරම්භ කෙරේ.