මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ විශේෂ විභාගය පැවැත්වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පැවැත්වීමට නියමිත විශේෂ විභාගය 2017 නොවැම්බර් මස 6 වන සඳුදා සිට 12 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර 13 වන සඳුදා දින සිට නැවත දේශන කටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023