මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග පිළිබඳ නවතම නිවේදනය