මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ උපකාරක සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක් පිහිටුවයි