මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2020.03.14 සහ 2020.03.15 යන දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු විභාගයන් නැවත දනුම් දෙනතුරු නොපැවැත්වේ.

එසේම දැනට අවසන්ව ඇති අවසන්වසර නිබන්ධ, 2020 මාර්තු මස 31 දක්වා අධ්‍යයනාංශයට භාර දිය හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන්  යම් කිසි ගැටළුවක් ඇත්නම් අදාළ  අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන හමුවී සාකච්චා කල හැකිය.