මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2020.03.14 සහ 2020.03.15 යන දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු විභාගයන් නැවත දනුම් දෙනතුරු නොපැවැත්වේ.

එසේම දැනට අවසන්ව ඇති අවසන්වසර නිබන්ධ, 2020 මාර්තු මස 31 දක්වා අධ්‍යයනාංශයට භාර දිය හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන්  යම් කිසි ගැටළුවක් ඇත්නම් අදාළ  අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන හමුවී සාකච්චා කල හැකිය.

 

 

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022