මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) වෙත නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පිරිසිදු, හරිත හා නව්‍ය ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ආයතනික සංවිධානයකි හරිත කවය (Green Hub). හරිත කවය මගින් මෙහෙයවනු ලබන නවතම අංගයක් වශයෙන් “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) හැඳින්විය හැකි අතර මෙමගින් පරිසරයට හිතැති නිර්මාණශීලී විද්‍යාර්ථීන්හට තම ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා ඉදිරිපත් කිරිමට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව ඔබ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීයෙකු නම් හරිත වියන වියුණු අඩවියෙහි පරිසරය හා සබැඳි ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා පළ කිරීමට දැන් අවකාශ සලසා ඇත. මෙහිදී ප්‍රශස්තම ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ.

හරිත වියන වෙත නිර්මාණ එවිය හැකි ආකාරය, මාර්ගෝපදේශ සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://fhss.sjp.ac.lk/greenhub/harithaviyana/