මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) වෙත නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පිරිසිදු, හරිත හා නව්‍ය ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ආයතනික සංවිධානයකි හරිත කවය (Green Hub). හරිත කවය මගින් මෙහෙයවනු ලබන නවතම අංගයක් වශයෙන් “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) හැඳින්විය හැකි අතර මෙමගින් පරිසරයට හිතැති නිර්මාණශීලී විද්‍යාර්ථීන්හට තම ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා ඉදිරිපත් කිරිමට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව ඔබ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීයෙකු නම් හරිත වියන වියුණු අඩවියෙහි පරිසරය හා සබැඳි ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා පළ කිරීමට දැන් අවකාශ සලසා ඇත. මෙහිදී ප්‍රශස්තම ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ.

හරිත වියන වෙත නිර්මාණ එවිය හැකි ආකාරය, මාර්ගෝපදේශ සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://fhss.sjp.ac.lk/greenhub/harithaviyana/

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022