මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා නවතම නිවේදනයයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ සිවුවන වසර සිසුන් සඳහා 2020.10.05 දින පැවත්විමට නියමිත සියලුම විභාග එදින නොපැවත්වේ. එම දිනට නියමිත විභාග පැවත්වෙන දින පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.