මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන ඔබගේ ගැටලු අධ්‍යයන උපදේශක මණ්ඩලය වෙත යොමු කරන්න

 

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන ඔබට ගැටලු මතු වී ඇත්නම් හඳුනා ගත් ක්ෂේත්‍ර හා එම ගැටලු යටතේ ඔබගේ අධ්‍යයන අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව පුළුල් මට්ටමින් නිවැරදි දැනුවත් භාවයක් ලබා ගැනීමට සදහා  පහත අධ්‍යයන උපදේශක මණ්ඩලයේ ආචාර්යවරැන් ඇමතිය හැකිය

සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවේ හා පළමු වසර ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔබට පහත ආචාර්යවරැ ඇමතිය හැකිය.

ආචාර්ය ශාන්ත විජේසිංහ මහතා – 071-8079802
ආචාර්ය සේපාල සමරසේකර මහතා- 070-1081918

අධ්‍යනාංශ මට්ටමින්  අදාළ විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවන්හි ගැටලු නිරාකරණය සඳහා ඔබට අධ්‍යයනාංශ මට්ටමේ පහත ආචාර්යවරැ ඇමතිය හැකිය

දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මහාචාර්ය ඩබ්.එම්. යාපාරත්න මහතා – 071-1530117
පූජ්‍ය කථිකාචාර්ය නෙල්ලිවල මෙත්තානන්ද හිමි 071-4813515
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අනුර වල්පොල මහතා  0712357415

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි 071- 4149688
ආචාර්ය වසන්ත මෙන්ඩිස්  මහතා   0714843284

දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය කේ.බී.ජී.එස්.කේ. ගම්ලත් මහතා 077- 1312727
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඉමංගා නදීශානි මෙය 077 -4676696

මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය නෙළුම් කාන්තිලතා මිය 071- 8016302
ආචාර්ය තාරකා ආනන්ද මිය 0717494661

ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය පූජ්‍ය දොඩංගොඩ සුමනසාර හිමි 071-8860362
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්.පී.එල්.ඩබ්. ශෂිකලා මිය 071-1199978

භාෂා සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රාසාංගික කලා අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය කථිකාචාර්ය ශ්‍රාවස්තිපුර ශාන්තසිරි හිමි – 077-2063625
ආචාර්ය ඩබ්. එම්. ඩී. ජී කේ. වනසිංහ මිය 0713999918
ආචාර්ය කේ.ඩී.එන්.කේ. රාජපක්ෂ මිය 071-8386855
ආචාර්ය ඩබ්.වී.පී.එච් රණවීර මිය 076-1916967
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මුදිත රුවන් අරුමාවඩු මහතා 071-4463961
ආධුනික කථිකාචාර්ය ආචාර්ය කේ.බී.ඩී. ගුණසේන මහතා 077-6751653
ඩබ්. එල්. සී. උදය කුමාරී මෙය

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය
පූජ්‍ය ආචාර්ය නාවලපිටියේ අනුරාධා සුධම්මිකා භික්ෂුණිය 071-8100355
ආධුනික කථිකාචාර්ය චරිතා පබසරණි මාක්ස් මෙය 071-2790745

ඉංග්‍රීසි හා වාග් විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය ඉන්දිරා මාවැල්ල මිය 071-4951940
ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.කේ.සී.පී. වර්ණපාල මිය 0772492290

භුගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය රවිනන්දන ගමාච්චිගේ මහතා 070-6866000
ආධුනික කථිකාචාර්ය ඩී.කේ. ඩී.ඒ. රණවීර මෙය 071-2389905

ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය අනුර ජයසිංහ මහතා 070-1318484
ආධුනික කථිකාචාර්ය එස්.යූ.බී. හේවගේ මෙය 071-9731172

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය රසාංජලී පෙරේරා මිය 077-6776782 / 071-8190712

සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය
ආචාර්ය ඩි .පී. කේ මානෙල් මිය 071-4460447
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්.පී.ටී.එන්. සිල්වා මිය 071-8064216
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආර්.එම්.කේ.ජී.යූ. රත්නායක මිය 077-9526024
ආධුනික කථිකාචාර්ය එන්.ඒ.එන්.ජේ. මධුවංස මහතා 071-2642240
ආධුනික කථිකාචාර්ය පී.පී.එස්. නාලක මහතා 071-2359519

අපරාධවිද්‍ය හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය නිශානි රණවීර මෙනෙවිය 071-6280191

ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
කථිකාචාර්ය නෙළුම් රත්නායක මිය – 071-4478825
කථ්කාචාර්ය කෞෂල්‍ය අබේනායක 0714424907