මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020

2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාල මහපොළ ශිෂ්‍යත්වලාභි සිසුන්ගේ දෙවන නාම ලේඛනය ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශ වෙබ් අඩවියේ welfare.sjp.ac.lk පළ කර ඇත.

මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා තේරී පත් වී ඇති සිසුන් ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු අතර ලියාපදිංචි වීමේ ආකෘති පත්‍රය www.mahapola.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය භාවිතා කිරීමෙන් ලබාගත හැකිය.

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් හා ඔබගේ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමට අදාල පාස් පොතේ ඡායා පිටපතක් සමඟ ඍජුවම (online) මහපොළ අරමුදල වෙත යොමු කළ යුතුයි. (E- පාස්පොත් ඇති සිසුන් තම ගිණුමට අදාල තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා බැංකුවෙන් ලබාගන්නා ලද ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය).

ඔබ බාගත කරන ලද ආකෘති පත්‍රයේ පිටපතක් ශිෂ්‍යත්වලාභියාගේ අත්සන හා ලියාපදිංචි අංකය සහිතව විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී, ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට එවිය යුතු අතර බැංකු පාස් පොතේ පැහැදිලි ඡායා පිටපතක්ද ඒ සමග අමුණා එවිය යුතු වේ.