මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව/ Diploma In Psychology

මෙම පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමේ කාලය 2023.03.25 දිනය දක්වා දීර්ග කර ඇත. The deadline to be submitted the application for this course has been extended till 25th March 2023. පිවිසෙන්න
Diploma in Psycho - Sinhala Ad