බාහිර පුහුණු වැඩමුළුවට සම්බන්ධ අවසන් වසර සිසුන් දැනුවත් කිරීම

 

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද බාහිර පහුණු වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින ජානකී උත්සව ශාලාවේ  -කොළඹ 05 (Janaki Hotel-Colombo 5) හි පැවැත්වීමට නියමිතය.

තෝරාගත් අවසන් වසර සිසුන් 150 සඳහා පැවැත්වෙන මෙම දෙදින වැඩමුළුව ඔවුන්ගේ අනාගත වෘතීය ජීවිතය සාර්ථක කිරීම අරමුණුකර සංවිධානය කර ඇත. සහභාගී වීමට නියමිත සිසුන් පහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතු බව මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය මගින් දැන්වා සිටියි.

2017. සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින පෙ. ව. 5.30 වන විට සුමංගල මන්දිරය ඉදිරිපිටට පැමිණිය යුතුය අතර පෙ.ව. 6.15 වන විට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටත් වේ.

සියලුම ශිෂ්‍යාවන් සාරියකින්ද ශිෂ්‍යයන් අත්දිග කමිසය, දිග කලිසම, ටයි පටිය හා සපත්තු පැළදිය යුතුය.

2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින උදැසන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටත්වීමට නියමිත වන බැවින් 24 වන දින නේවාසිකාගාර පහසුකම් අවශ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් එම අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයෙහි සමායෝජක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන අමාලි මුණසිංහ මහත්මිය හමුවී 2017 සැප්තැම්බර් මස 19 වන විනට පෙර අදාල තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

ඔබගේ පැමිණීම 071 3712331 යන අංකයට එස් එම් එස් කිරීම මගින් දැනුම්දිය යුතු වන අතර එහි ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංකය (Reg No) නම හා අධ්‍යයනාංශය ඇතුලත්විය යුතුය.

මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය

More Information>>

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023