ප‍්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීම.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ දැනට ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති පළමු, දෙවන හා තෙවන වසර විෂයන් සඳහා ප‍්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, ඒ සඳහා පීඨ විභාග ඒකකය මගින් නිකුත් කරනු ලබන අයදුම්පත‍්‍රය නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර, 2024.02.29 දින හෝ ඊට පෙර පීඨ විභාග ඒකකය වෙත භාරදිය යුතුය.